top of page

LİMNİ YAZITI

Güncelleme tarihi: 1 Eyl 2023


Pelasg-Etrüsk Lemnos Yazıtı - (MÖ 6.Yüzyıl) (Lemnos Stele), Limni Adası – Atina Müzesi

Pelasg-Etrüsk dili Türkçedir.


Limestone grave stele inscribed in Lemnian, a language related to Etruscan. Found in 1884 at Kaminia on Lemnos. Late 6th c. BCE - (National Archaeological Museum, Athens 13644)

Pelasg and Etruscan are Turkish.


Bodrum’lu Herodot (MÖ 4. yüzyıl) tarihinde Pelasglar'ı (Balaklar, Etrüskler ya da İskit-Saka Proto-Türk kültürleri) dilleri anlaşılmaz, Hint Avrupa dil grubuna yakın olmayan dilleri nedeniyle 'barbar' olarak nitelendirmiştir. Nitekim ünlü arkeolog James Mellaart (1959) ve F.Schachermeyr (1979) Pelasglar'ın MÖ 4000' li yıllarda Anadolu'dan Adalar Denizi’ne (Ege Denizi'ne) göç eden Hint -Avrupa dil ve kültüründen farklı kültüre ait bir halk olduğu ve literatürde ''antik Helen-Grek kültürü'' olarak tanıtılan kültürün oluşumunda etkili olduğunu iddia etmişlerdir.

İlginç olan, Herodot'un ‘’Herodot Tarihi’’ adlı eserinde de yazdığı gibi bu kültüre ait kavimlerin içkilerinin Orta Asya-Sibirya-Kuzey Karadeniz uluslarının içtikleri 'kısrak sütü - kımız' olduğunu bildirmesidir.


Yazıt yukarıda görülmektedir. Yazıt, 1885 yılında Limni Adası'nın Kaminia bölgesinde bulunmuştu. Yazıttaki Dilin Pelasg-Etrüsk dili olduğu harflerinin ise Anadolu kökenli Frig yazısı (Eskişehir, Yazılıkaya) ile benzerlik gösterdiği, Anadolu dilleri olarak Hattice-Hititce, Palaca, Luwic dil bağlantılı Luwice, Likyaca, Milyan, Karya, Sidetic ve Pisidyaca, Lidyaca ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştu.


Ayrıca yazıtta görüldüğü gibi sözcükler arasında ayraç olarak '':'' ve ''üç nokta üst üste'' ayraçlar kullanılmıştır ki bu ayraç sistemi başka hiçbir arkaik yazı sisteminde bulunmaz; istisnalar, yukarıda belirtilen Anadolu arkaik yazı sistemleri ile birlikte, Moğolistan coğrafyasındaki Orhun GökTürk Yazıtları, Sibirya Yenisey Türk Yazıtları (MS 700’ler), Kıbrıs-Minos (Kibro-Minoan-Girit) hece yazısı (MÖ 1600) ve İskandinav, Danimarka, İsveç, Norveç, İskoçya Futhark Runik yazıtlarıdır (MS 3-17. Yüzyıllar arası). Makalenin en altında ‘’Karşılaştırmalı Resim Örnekleri’’ bölümünde ilgili yazıtları ve aralarındaki benzerlikleri inceleyebilirsiniz. Farklı coğrafyalar, Farklı zamanlar, Benzer tamga-işaret ve semboller…


Bütün bu gruplamalarla birlikte günümüzde bu tabletin Tyrsenian (Tiren-Turan) eklemeli dil grubuna dahil olduğu artık kabul edilmiştir. Çatalhöyük (MÖ 7000, Konya) kazı başkanlığını yapan ve dünyaya tanıtan Arkeolog James Mellaart Tyrsenian dil grubunun pre-Indo European (Ön Hint-Avrupa) dil grubunun öncülü olduğunu ileriye sürmüştü.


Yazıt ile ilgili en önemli değerlendirme Krahe tarafından (Old European Hydronymy) Erken Bronz Çağına (MÖ 3200-1900) kadar uzanabilecek Kurganization (Kurgan-Eski Türk lehçelerindeki mezar, höyük, tümülüs anlamındaki sözcük) kültürünün pre-Indo European dil grubu üzerinde etkisinin olduğunun vurgulanmasıydı.

Kıpçak Türkleri'nin hakim olduğu coğrafya (11/14.Yüzyıllar)

Bu durum bizi tamamen Türkçe bir kelime olan, Barthold tarafından Kıpçak Türkçesinden Rusça'ya geçtiği ispatlanan, mezarın (kurganın) üst kısmında bulunan toprak yığını anlamında 'korumak' anlamına gelen ve Orta Asya kökenleri olan Kurgan kültürünün Pelasg-Etrüsk-Frig-Lidya-İskit-Saka-Kimmer-Amazon üzerinden önce Limni Adası'na oradan da Roma İmparatorluğunu kuran felsefeye (Etrüsk) ve günümüz batı kültürünün nasıl oluştuğuna yönelik yeni değerlendirmeler yapmamıza kadar gidecek bir sürece sokar.


Nitekim 2004 yılında Cristiano Vernesi ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada Türkler, Basklar ve Etrüskler arasında aşağıdaki tabloda görülen sonuçlar DNA testleri sonucunda elde edilmiş olup her üç topluluk arasında en yüksek oranda akrabalık ilişkisi olduğu ortaya konulmuştur.

Atatürk, Kıbrıs Hece Yazısının (MÖ 1600) varlığından 1932 de haberdar idi. Bu yazının Türkçe olabileceğini düşünüyordu.


ADALAR DENİZİ-EGE UYGARLIĞININ KÖKENİNE GENEL BİR BAKIŞ

Eski Türk lehçelerinde ''ögen'' ve ''müren'' sözleri ''deniz, ırmak'' anlamında kullanılır (Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi). Grekçede ise ''Ege Denizi'' için ''Aigaion Pelagos'' kelimeleri kullanılmıştır (Grekçe, etymonline.com).

Yani Balak-Pelasg Denizi. Balakların (Pelasgların) dilinde, tarihsel süreç içinde Türkçede, ögen > ögek > ögeğ > öge > ege gibi bir gelişim ile ''Ege'' şekline girmiştir. Helenistik dil Balak/Pelasg dilinden bir çok kelime ve harf-sembol alıp değiştirerek kullanmıştır.

Linear A Girit-Minos Yazısı (MÖ 1800) ve Lineer Elam Yazısı (MÖ 2300)

Münich Üniversitesi profesörlerinden Hommel bu konuda şu satırları yazıyor: “ Girit Minos Sarayı’nda keşfedilen yüzlerce toprak kitabe tamamen Eti-Hatti yazısı tarzındadır. Bunlar Girit dilinin abideleri olmak gerektir. Girit yazısından çıkma olan Kıbrıs Hece Yazısı da buraya aittir. Girit’te bulunan kitabelerdeki yazı ile (bilhassa çift ağızlı balta işareti) Elam yazısı arasında da bir benzerlik tespit edilmiştir.”


Kıbrıs hece yazısıyla ilgili uzman dilbilimcimiz Mehmet Turgay Kürüm'ün aşağıdaki tespitleri önemlidir :

Demir çağı, Fenike hakimiyetinde, Kıbrıs'ta ortaya çıkan ve 600 sene Kıbrısın resmi yazısı olan "Kıbrıs Hece" yazısına ait 6 yazıtın, Orhun Yenisey yazıtları ses değerleri ile Türkçe okunmuş, çıkan kelimeler, Kaşgarlı Mahmut' un D.L.T. sözlüğünde tesbit edilmiştir. Bu yazıtlarla ilgili 4 hakemli sempozyumda makaleler yayınlanmıştır.

Ayrıca aşağıda 8. Resimdeki İsveç Möjbro yazıtı ve aynı coğrafya da bulunan 2 yazıt daha, Türkçe olarak okunmuş ve makalesi 2002 yılında Yayınlanan Hakemli "Türkler" isimli literatür eserde yayınlanmıştır. Ayrıca İstanbul Ün. De düzenlenen sempozyum da sunulmuştur.''

Konu ile ilgili daha fazla bilgi ve makaleleri okumak için ''Kaynaklar'' bölümündeki linkleri kullanabilirsiniz.


''Bu uygarlığı kuranların Avrupa’dan gelmediklerinde ve Sami olmadıklarında en tanınmış bilim insanları mutabıktır. O halde bunlar Orta Asya-Anadolu-Orta Doğu coğrafyalarından gelen Türklerden başka kimler olabilir?''


''Bunu bugünkü ve yarınki kuşaklara telkin etmek Türk tarih hocasının milli ve insani görevidir.''


Mustafa Kemal Atatürk

Kaynak: Atatürk’ün Bütün Eserleri,c.25, s. 365-377


Ezberlerin bozulması ve bilimsel araştırmaların devam ederek saklı gerçeklerin ortaya konması zamanı gelmiştir.


Tarih kesintisiz ve etkileşimli bir süreçtir. Tarihe, her parçayı ayrı yorumlamak, ayrı senaryo yazmak yerine, bir bütün olarak bakmak gerekir. Tarih bir bütündür, kesiksiz bir süreçtir. Göbeklitepe dolayında yaşayanlar, orayı kuranların hem biyolojik hem kültürel varisleridirler.


“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir hal alır”.

“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumûllü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır”.


Mustafa Kemal Atatürk


Kaynaklar :

Adile Ayda - 'Etrüskler Türk mü idi?'

Tarihten Bir Kesit, Etrüskler, 2-4 Haziran 2007, Bodrum, Türk Tarih Kurumu Sempozyum Bildirileri

Atatürk’ün Bütün Eserleri,c.25, s. 365-377


Mehmet Turgay Kürüm:Bazı Karşılaştırmalı Resim Örnekleri : Farklı coğrafyalar, Farklı zamanlar, Benzer tamga-işaret ve semboller…

Orhun Yazıtları (MS 5-7.Yüzyıllar), Moğolistan

Yenisey Yazıtları (5-9.Yüzyıllar), Kızıl Müzesi, Tuva, Sibirya – Kıbrıs çömlek üzerindeki hece yazısı (MÖ 700)

Eskişehir, Yazılıkaya, Frig Vadisi (İskit-Saka) Yazıtları (MÖ 1000-800’ler), Türkiye.

Bir kap (kyliks - antik dönem iki kulplu içki kabı) altında - (Ben) A(ğ)Kut Ata" yazısı MÖ 5.yy, Palermo/Sicilya; Türkçe okunabilmiştir.

Etrüsk-Pelasg yazılı Attik Vazo - MÖ 750 - Helen öncesi Pelasg Dönemi

Etrüsk Nekropolü (Kurgan-Mezarlık) MÖ 600’ler, Orvieto, İtalya.

Tiziano Crescia - Tomb of Shields, Necropoli Etrusca MÖ 325 - Tarquinia, İtalia

Möjbro Runiktaşı MS 400’ler, İsveç. Gordion Yazıtları Frig (İskit-Saka) dönemi MÖ 800, Polatlı, Ankara.

60 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazar Hakkında
WhatsApp Image 2022-11-17 at 2.45.19 PM.jpeg

Muzaffer Haluk Hızlıalp 30.11.1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Erenköy ve Yıldız İlkokullarında, orta ve lise öğrenimini Fransız Saint-Benoit Erkek Lisesi’nde, Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, lisans-üstü eğitimini ise İngiltere King’s College’ da tamamlamıştır.

#GunesInsan

Yeni bir çalışma yayınladığımda güncelleme almak için bloguma abone olun.

Teşekkur ederim!

bottom of page