top of page

BABÜRLÜLER

Güncelleme tarihi: 1 Nis

Türk Babürlü Devleti ve İngiliz emperyalizmi üzerine deneme...


Bir Türk askeri eğitim biçimi olan Çövgen, Türkler aracılığı ile Hindistan'a yayılmış, İngilizler de bu oyunu Polo adıyla sahiplenmişlerdir.


HİNDİSTAN' DA TÜRK DEVLETİ ''BABÜRLÜLER''


Hint coğrafyasında tarihin en büyük devletlerinden birini kuran Babürlüler, bu topraklara devlet yönetiminden ordu sistemine, edebiyattan kültüre, sanattan mimariye (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2862620 -Hint Yarımadasında Türk Mimari İzleri ve Karakteri ) kadar eşsiz eserler bıraktı. Biraz önce verdiğim link İslam sonrası dönemde Hindistan-Pakistan coğrafyasındaki yaklaşık 1.000 yıllık Türk yönetim-kültür-sanat-mimari katkısını net bir şekilde gösterir. Söz konusu katkı Türk kültürünün yayıldığı bir çok başka coğrafyada da görülür ve tarihin çok eski çağlarına kadar gider. Bu durum tarihsel kültür ve kimliğimize yakıştırılan ''barbar'', ''göçebe'' gibi art niyetli sıfatları boşa çıkarır !


Ne yazık ki Babürlülerden sonra bu coğrafyayı işgal eden İngilizler yazdıkları tarih kitaplarında ve oluşturdukları sözde tarih tezlerinde (Hint-Avrupa....) büyük Türk Babürlü Devleti'ne ''Moğol İmparatorluğu'' ''Mughal Empire'' ismini koydu ve bu isim dünyada ve ''bizde'' kabul gördü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda yer alan güneşin etrafındaki 16 yıldızdan birisi de Babür Devleti'ni temsil eder.

Osmanlı Devleti tarihinin en parlak döneminde, Türk ordularının batıda ve doğuda büyük fetihler yaptığı zamanlarda Hint diyarında yeni bir Türk devleti doğuyordu. Orta Asya'yı baştan sona hakimiyeti altına alan Timuroğulları Devleti parçalanmış, torunları ayrı ayrı devlet kurmuşlardı. Emir Timur'un torunlarından olan Türk Barlas boyundan Ömer Şeyh Mirza Fergana'da bağımsızlığını ilan etmişti.Ömer Şeyh'in oğlu Muhammed Babür Fergana'nın Andican kasabasında 1483 yılında doğdu. Babasının ölümü sonrası, küçük yaşta amcası ve dayısı ile yaptığı taht mücadelesini kaybetti ve emri altındaki beylerle birlikte 1504'te Kabil'e girerek devletin başkentini buraya taşıdı. Türkistan'daki taht kavgaları sebebiyle Muhammed Babür yönünü doğuya Hindistan'a çevirmişti.


Türkler tarih boyunca bu coğrafya ile her zaman ilişki içinde olmuşlardı. İslam öncesi Saka-İskit, Kuşan (Yueçi) İmparatorluğu ve Hun Türkleri (Ak Hunlar, Kızıl Hunlar); İslam'ın kabulünden sonra ise Gazneliler, Delhi Türk Sultanlığı (Memlükler...) ve Timuroğulları Hint coğrafyasını ele geçirmişlerdi. Son olarak Babür Hindistan'ın kapısında karargahını kurmuş bulunuyordu. Kabil'de kaldığı yıllarda Hindistan'ın gizemi ve zenginliği ilgisini çekmişti. Zaten bu özellikleri nedeniyle Hindistan'a çağlar boyunca akınlar olmuş, bir çok kavim alt kıtada medeniyetler kurmuştu.


16. Yüzyıl başlarında Hindistan kargaşa içinde bir coğrafya idi. Babür bu kargaşayı fırsat bilerek güneye yöneldi. Hint coğrafyasını fethetmek için İndus Irmağı'nı geçti. Hindistan'ın hakimi Delhi Sultanı İbrahim Ludi 100 bin asker ve bin filden oluşan büyük ordusu ile Babür'ün üzerine yürüdü. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman Hint diyarını fethetmeyi kafasına koymuş olan Babür'e Mustafa Rumi adında bir topçu subayı göndermişti. 13 Bin kişilik süvari ve topçu birliği ile Mohaç zaferinden bir kaç ay önce Panipat Meydan Muharebesi'nde (20 Nisan 1526) Hinduları yenerek Delhi'ye giren Babür Türk-Hint İmparatorluğu'nu kurdu.


Bu zafer çağın ünlü tarihçisi Şeyh Zeyn Hafi tarafından kaleme alındı. Zafername adlı bu eser İslam memleketlerinin hükümdarlarına gönderildi. Babür çarpışmalar içinde pişmiş, cesur, iradeli, ince zekalı, edip ve şair bir komutandı. Babür Şah'ın Çağatay Türkçesi ile seyahat ve hatıralarını anlattığı ''Babürname'' isimli kitabı Türkçe'nin önde gelen şaheserleri arasındadır. Bu büyük devlet adamı, ölümünden sonra ''Hazret-i Firdevs Mekani'' ve ''Hazret-i Giti-Sitani'' (Cıhan Fatihi) diye anılmıştır.


Babür’ün Vekāyi’sinde Türk ve Moğol Kavramları Üzerine


Babürlülerin etnik menşeini, Türk ve Moğol kavramlarının nerede ve nasıl geçtiğini Bâbürnâme ışığında inceleyerek, Babür’ün kendisini ne derece Türk hissettiğini ve Moğollardan farkını görmek mümkündür.

Babürlü Devleti’nin kurucusu Babür Şah, Türk ve Müslüman olarak bilinen bir devlet adamıdır. Babür Şah, bir Çağatay Türk’üdür. Çağatay Türkçesi’nin en büyük şairlerinden biri olan Babür Şah, hayatını (1483-1530), Çağatay Türkçesi’yle kaleme aldığı Babürname adlı eserine adeta nakşetmiştir. Bu eserin Çağatay Türkçesi ile yazılmış olması kayda değer bir ayrıntı olarak görülmektedir. Babür Şah dönemi ve sonrasında Türk dili, Türk kültürünün yayılması ve Türk nüfusun artması konularında halka baskının yapılmadığı kaydedilmektedir. Bu konuda bir siyasetin de güdülmediği görülmektedir. Tarihçiler, Babür’ün Sünni olduğuna ve bu dönemde Sünni inancın çok benimsendiğine işaret eder. Ömer Halis Bıyıktay Babür Şah’ın zaferlerini daima Tanrı'nın lütfuna bağladığına yer vermektedir. Babür Şah, aynı zamanda gazi bir hükümdardır. Nitekim 17 Mart 1527’de Kanva’da yapılan savaşta Çitor Racası Rânâ Sangâ’nın başında olduğu Racputları mağlup eden Babür Şah, bu savaşın neticesinde “Gazi” ünvanını almıştır. Bu ünvanını savaştan sonra diğer ünvanlarına ve bastırdığı sikkeye ekleten Babür Şah, zaferinin ve gazi oluşunun bir nişanesi olarak şu dizeleri kaleme almış olmakla birlikte inanç kimliğini net bir şekilde şöyle ortaya koymuştur:


İslam uğrunda çölde avare oldum

Kâfirler ve Hindularla savaştım

Şehit olmaya hazırlanmışken

Tanrı'ya şükür gazi oldum


Birçok tarih kitabında Babür Şah’ın, Türk tarih ve kültürüne, kişiliği ve bıraktığı eserlerle ışık tutan, her koşulda Türklüğüyle övünen Türk hükümdarlardan biri olduğu yönündeki örnekler karşımıza çıkar.


Bıyıktay Babür Şah için şunları söylemektedir: “…O’nun çok sevdiği milleti Türklerdi…”


Babürnamede bu bağlamda birçok örnek karşımıza çıkmaktadır. Babür Şah, “Ey Biyane emiri, Türkler ile kavgaya girme; Türklerin çevikliği ve kahramanlığı malumdur. Eğer çabuk gelmez ve öğüt dinlemezsen, malum olanı beyana ne lüzum vardır” sözleriyle de Türklüğü yüceltmekte ve Türklerden övgü ile bahsetmektedir.


Babür Şah’ın kendisini hangi millete mensup gördüğü hususunda yine O’nun şu ifadelerini de hatırda tutmak gerekir; “Kötülük ve bozgunluk daima Moğol ulusundan çıkagelmişti. Şimdiye kadar benimle beş defa düşman oldular. Düşman olmalarının sebebi ise benimle alakalı değildi, kendi hanlarına karşı da böyle hareket ettikleri görülmektedir.”


Sonuç olarak; Babürname detaylıca incelendiğinde Babürlülerin asıl kimliğinin Türk olduğu görülecek ve 1800'lü yıllardan sonra batı sömürgeciliğinin maksatlı çarpıtma ve tarihi yanlışlıklarını yine tarihin kendisi düzeltmiş olacaktır.


Ölümünden sonra yerine geçen oğlu Hümayun, saltanatının ilk yıllarında tahtında gözü olanlarla ve babasının yendiği düşmanlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Hümayun Şah, İran'daki Türk-Safevi Devleti Şahı Tahmasb'la işbirliği yaptı; ancak Şiiliğe itibar etmedi ve Safevileri kendi devletinin geleceği için tehdit olarak gördü. Bu sebeple Kanuni'ye ''Padişah Baba'' diye başlayan mektupta doğunun kendisine bırakılması halinde Safevi tehlikesini birlikte yok edebileceklerini bildirdi.


Babürlülerde Ekber Şah (1542-1605) Hindistan'ı tek bir merkezi idare altında toplamayı başaran ilk hükümdar olmuştur. Ekber Şah dönemi Hindistan'ın en ihtişamlı dönemidir. Avrupalılar doğudaki bu büyük devlete ''Büyük Moğol İmparatorluğu'', ''Mughal Empire'' demeyi tercih etmişlerdir; (nedenini yukarıda görmüştük)... Ekber Şah'ın en büyük hatası çeşitli dinlerin kendince iyi ve doğru taraflarını alarak yeni bir din oluşturma düşüncesine girmiş olmasıdır.


Büyük İslâm müceddidi (İslama yenilik getiren) İmam-ı Rabbani, o yıllarda Hindistan’ın Serhend şehrinde yaşıyordu. İmam-ı Rabbani bu yanlış anlayışa karşı büyük fikir mücadelesi vermiş ve nihayet Ekber Şah’tan sonra tahtın varislerinden olan Şah Cihan ve Alemgir Şah’a fikirlerini kabul ettirmiştir. İmam-ı Rabbani’nin bu irşad ve ihyâ hareketiyle Hindistan’da İslâm yeniden aslî şekline uygun olarak yaşandı ve yayıldı. 


Ekber Şah’tan sonra tahta Selim Cihangir geçti. Yeni hükümdarın âdil olmasına rağmen zevk ve eğlenceye düşkünlük gibi zaafları vardı. İngilizler Cihangir Şah döneminde Hint kıtasına gelmeye başladılar. Liman ve tüccarların güvenliğini sağlamak gayesiyle bu coğrafyaya İngiliz askerleri ayakbastı. İngilizlerin ele geçirdiği limanlar, zamanla bütün ülkenin işgalini sağlayacak ilk adım oldu. Cihangir, tahttan indirileceği bir sırada öldü ve oğlu Hürrem Şah, “Şah Cihan” adı ile tahta çıktı. Babürlüler bu dönemde alt kıtada ulaşabilecekleri tabiî sınırlara ulaştı ve duraklama dönemine girdi. 


Şah Cihan, Hint kıtasına dünya medeniyet mirası kabul edilen çok sayıda şaheser kazandırdı. Babürlüler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Hindistan’ı imar etti ve zenginleştirdi. Şah Cihan, eşi Mümtaz Mahal için dünyanın en güzel kabul edilen türbelerinden birini yaptırdı. Taç Mahal’in yapımı için Osmanlılardan mimar istendi ve Mimar Sinan’ın talebelerinden Mehmet İsa Efendi, ekibiyle birlikte Hindistan’a gelerek 21 yılda bu şaheseri tamamladı. Agra’da Türk mimarlar tarafından inşa edilen Taç Mahal kadar, dünyada meşhur çok az mimarî eser vardır. Osmanlı Devleti’yle ilk düzenli diplomatik münasebetler Şah Cihan tarafından başlatılmıştır.


Şah Cihan’dan sonra Babürlülerin son büyük hükümdarı kabul edilen Evrengzib ''Alemgir Şah'' unvanıyla tahta geçti. Evrengzib iyi bir Müslüman, cesur bir komutan, ideal bir idareci ve devlet adamıydı. Alemgir Şah, Türk ve İslâm dünyasıyla iyi münasebetler kurdu, ülkede düzeni ve huzuru yeniden temin etti. Fakat maalesef devrinde Hindistan ticaretinin, İngiliz (East İndia Company) ve Hollandalıların eline geçmesine ve sömürülmesine engel olamadı. Benzer sömürü faaliyetleri 18 ve 19. Yüzyıllar boyunca İran coğrafyasında da gerçekleşti. (Bu konuda detaylı bilgi için bkz. ''İran Coğrafyasında Türk Varlığı'' makalesi.)


Alemgir Şah 1707 yılında öldüğünde Türk devletlerinde kötü bir gelenek hâlini alan taht kavgaları yeniden başladı. Afgan ve İranlıların saldırılarıyla Babürlü hâkimiyeti zayıfladı ve ülkenin sınırları daraldı. Bu dönemde İngilizlerin askerî varlığı günden güne güçlendi. Nihayet Alemgir Şah, ülkede gittikçe yayılan ve güç kazanan İngilizlerle savaşmak zorunda kaldı. 1764 yılında yapılan Balkar Savaşı’nda Babürlü ordusu yenilgiye uğradı. 


İngilizler ile yapılan Allahabad Anlaşması neticesinde alt kıtanın idaresi İngilizlerin eline geçti. Bundan sonra gelen Babürlü hükümdarları da ne yazık ki, İngilizlerin memuru olmaktan ileriye gidemedi. 1857′de çıkan Büyük Sipahi İsyanı’nı bastıran İngilizler, 1858′de bütün Hindistan’ı İngiliz İmparatorluğu topraklarına kattı. 1877′de ise İngiliz Kraliçesi Victoria, resmen ''Hindistan İmparatoriçesi'' ilân edildi. 


Türkler, Hindistan’da dünyanın en büyük ve güçlü medeniyetlerinden birini kurdu. Babürlülerde kültür, sanat, edebiyat ve mimarlık çok gelişmişti. Bu dönemde büyük şair, edip, tarihçi ve mimarlar yetişti. Hindistan’ın her tarafı imar ve iskân edildi. Saraylar, camiler, köprüler ve birçok hayır müessesesi inşa edildi. Hint kıtasının her tarafına yollar yapıldı. Benares, Agra, Delhi ve Lahor gibi şehirler, dünyanın en güzel sanat eserleriyle dolup taştı. 


Babürlüler, yüzlerce din ve kavmin yaşadığı Hindistan’da din ve vicdan hürriyetine büyük saygı gösterdi. Bu topraklarda yaşayan halklara dinler ve dinî gruplar arasında ahengi, işbirliğini ve huzur içinde bir arada yaşama kültürünü, benimsettiler. Dinî hayatın çok canlı olduğu bu coğrafyada Müslümanlık yerliler arasında daha da yaygınlaştı. Orta Asya’dan gelen tasavvuf hareketleri Hindistan’ı da tesiri altına almış ve burada Nakşibendî, Kadirî, Sühreverdî, Şettarî tarikatları yaygın hâle gelmişti. 


Babürlü hükümdarları büyük bir nüfusun yaşadığı çok milletli bu ülkede, Türk nüfusu çoğaltma politikasını benimsemediler. Üç asır boyunca azınlıkta kalan Türkler, ordunun ve devlet işlerinin dışında görev almadı. Saray ve kalelerin dışına çıkıp yerli halkla kaynaşmak yerine kapalı bir hayat yaşadılar. Bunun neticesi olarak, Türk kültürü ve Türk dili Babürlü’den sonra yavaş yavaş terk edilmiş ve yerini Farsça, daha sonra da Urduca almıştır.


1526′da Muhammed Babür’ün kurduğu büyük Türk-Hint İmparatorluğu, 332 yıl yaşadı ve 1858′de tarih sahnesinden çekildi. Babürlü İmparatorluğu’nun sınırları içinde bugün Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan devletleri bulunmaktadır. Babürname'den...


"Bunları yazmaktaki amacım şikâyet değil, gerçekleri söylemektir; bu söylenenlerdeki amaç kendimi tarif değil, gerçekleşmiş olanları beyan etmektir. Burada böylece her sözün doğrusunu ve her işin olduğu gibi yazılması gerekli sayıldığı için şüphesiz ki, baba ve büyük kardeşten iyi ve kötü ne duyulup görülmüşse onları söyledim, akraba ve yabancıdan da ne kusur veya meziyet görülmüşse onları yazdım. Okuyan mazur görsün, işitenler de kınamasın."


F E R G A NA

(Çağatay Türkçesi)

"Se-şenbe küni ramazân ayının bişide târih sikkiz yüz toqsan toqquzda Fergâna vilâyetide on ikki yaşta pâdşâh boldum. Fergâna vilâyeti bişinçi iklîmdindür. Ma'murenin kenâreside vâqi' boluptur. Şarqî Kaşgar, garbı Se-merqand, cenubî Bedehşânnın serhadi taglar, şimalide eğer çi burun şehrler bar ikendür, misli: Almalıq ve Al-matu ve Yanı kim kütüblerde Tarâzkent bitirler, Mogul ve Özbek cihetdin bu târihde buzuluptur, asla ma'mûre qalmapdur. Muhtasar vilâyettür, aşlıq ve mîvesi ferâvân. Girdâgirdi tag vâqi' boluptur. Garbî ta-rafıda kim Semerqand ve Hocend bolgay, tag yoqtur. 

Uşbu cânibtin özge hîç cânibtin qış yağıra kele almaş."


"Salı günü, beş ramazan 899 (10 haziran 1494) da, Fergana vilâyetinde, on iki yaşında padişah oldum. 

F e r g a n a vilâyeti beşinci iklimdendir ve mâmurenin kenarındadır. Şarkı — Kâşgar, garbı — Semer-' kand ve cenubu — Bedahşan'ın hududu olan dağlardır. Evvelce şimalinde, Almalık, Almatu ve Yangı — kitaplarda Otrar yazarlar— gibi, şehirler varmış; fakat bugün moğul ve Özbekler tarafından tahrip edilmiş ve hiç bir mâmure kalmamıştır. Küçük bir vilâyettir. Hububat ve meyvası boldur. Etrafı dağlıktır, yalnız Semerkand ve Hocend'in bulunduğu garp tarafında dağ yoktur. 

Kışın, bu cihetten başka, hiç bir yerden düşman gelemez.... ""Babür, 'babr' kökünden türemiş bir kelime olup,  'arslan' manasındadır."

Prof. Dr. Mustafa Canpolat "Babür ve evlatları, son Timurlulardır. Onların 15. yüzyılda Özbekleri yöneten Şeybaniler karşısında tutunamıyarak, Türkistan'ı terkedip, şanslarını Hindistan'da denemeleri, Türk tarihinde ender rastlanan bir olay değildir. Ama oniki bin kişilik orduyla yaklaşık yüzbin kişilik bir orduyu yenip, 300 yıl ayakta kalan büyük bir imparatorluk kurmaları, çeşitli Türk boylarının değişik ülkelerde devlet kurma denemesinden çok farklıdır. Ayrıca Oğuzların Türkiye'de kurdukları devletten sonra, Türkistan sınırları ötesinde kurulan en uzun ömürlü imparatorluktur.


Gerek Batı literatüründe ve gerekse Türkiye'de Batıyı taklit eden çevrelerin "Moğol" veya "Büyük Moğollar" dedikleri Babürlüler'in adı, "Büyük Mugallar" olarak geçer. Yine işin uzmanı olmayan bazı kişiler Moğol, Moğul ve Mugal'ı birbirine karıştırmaktadırlar. Moğollar'ın kim oldukları bilinmektedir. Moğul veya Moğıllar, Türkistan'da Şeybanilerden koparak Kazak halkının şekillenmesi öncesinde Yedisu ve civarında yaşayan Türkler'dir. Mugallar ise, Hindistan'a geçerek orada bir Türk devleti kuran Timurlu Türkleridir. Bu ''Mugal'' kavramı da daha sonraları söz konusu coğrafyalardaki Türk varlığı ve etkisini yok saymak amacıyla çarpıtılmıştır.


Babür, Türk hükümdarlar arasında divanı olan tek şair sultan değildir. Ama hatıralarını kaleme alan tek Türk hükümdardır. Onun bir diğer ve daha önemli özelliği ise, kitapta da okuyacağınız gibi, Türk halkının kendine özgü bir alfabesi olması gerektiğini düşünen, bu amaçla Sığnak runik alfabesini modernize ederek yeni bir alfabe geliştiren tek Türk hükümdarı olmasıdır''.


D. Ahsen Batur

Son Timurlu-Pirim Kadirov (2004) kitabının önsözünden...


Peki, Hindistan nasıl binlerce kilometre öteden gelen Batılıların sömürgesi olmuştu?


"Dört yüz yıl önceydi! Portekizlilerin güçlü bir donanması vardı. Hindistan kıyılarına ilk onlar ayak basmıştı. Sonra İngiliz ve Fransız tüccarları gelmiş, onları Hıristiyan misyonerler takip etmişti. Diğer Türklerle sıkı bağları olan Türk-Hint hükümdarları, yabancı varlığının tehlikesini görüp Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım talep etmişti. 1538'de Mısır valisi 76 gemiyi Hindistan'a göndermişti. Bu sefer Hint halkının hafızasından silinmeyecekti. 

Ama işte o kadar... Osmanlı çok geçmeden kendi derdine düşecekti!"


Banu Avar - Avrasyalı Olmak (syf 327).


BULUNMAZ HİNT KUMAŞI” VE  İNGİLİZ EMPERYALİZMİNİN VAHŞETİ - Cengiz Özakıncı.


“Bulunmaz Hint Kumaşı” deyimi dilimizde paha biçilmez değerde olup bulunması çok güç olan varlıkları anlatmakta kullanılır, “Kendini bulunmaz hint kumaşı sanıyor” demek, kendisini Hint kumaşı kertesinde değerli görüyor demektir. Bunca değerli Hint kumaşının “bulunmaz” olması 1700’lerde gerçekleşmiştir.


Alman sosyalist, filozof, tarihçi ve siyaset bilimci Friedrich Engels, “İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu” adlı kitabının ‘İngilizce Baskıya Önsöz’ bölümünde; “Hindistan’daki milyonlarca elle çalışan dokuma tezgahı ; İngiltere’de Lancashire’da enerjiyle çalışan dokuma tezgahları tarafından sonunda çökertildi ” der.


Engels’e göre İngiliz kumaşı makineyle üretildiği için ucuzdur, Hindistan kumaşı ise elle üretildiği için pahalıdır; eh, herkes ucuz olan İngiliz fabrika kumaşını almaya yönelince, pahalı olan Hindistan el dokuması kumaşlar müşteri bulamamış ve böylece Hint kumaşı üretimi de yok olmuştur.


Gelgelelim Engels’in bu saptamaları gerçeğe uymamaktadır. Hindistan’da dokumacılık, hiç de öyle Engels’in anlattığı gibi İngiliz fabrika kumaşının ucuzluğu nedeniyle kendiliğinden batmamıştır. Hindistan’ı sömürgeleştiren İngilizler, orada bulunan yerli el dokumacılığını yok etmedikleri sürece İngiliz fabrika kumaşlarına pazar açamayacaklarını anlayınca, Hindistan’daki yerli kumaş üretimini yok etmek üzere Hindistanlı dokumacıların başparmaklarını keserek onları Hint kumaşı üretemez duruma düşürmüş ve böylelikle hem dünya pazarlarında Hindistan kumaşını yok edip, İngiliz kumaşının egemenliğini sağlamaya yönelmiş, hem de Hindistan’ı İngiliz kumaşlarının tüketicisi, müşterisi durumuna düşürmüştür.


Hint dokumacılığını yok eden, Engels’in dediği gibi İngiliz fabrika kumaşının ucuzluğu değil, İngiliz emperyalizminin vahşetidir. Vahşi kapitalizm ve sömürgecilik ikiz kardeşler olup yerel işbirlikçileri çok severler. Vatandaşların sorumluluğu ise ''Ulus Devlet''e sahip çıkarak doğru ve liyakatli insanları ülke yönetimine getirip, hesap vermelerini sağlamaktır.
Kaynaklar

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/discover- Türk Devleti’nde Akıl: Kutadgu Bilig ve Babürnâme - Bilal Koç

Ömer Halis Bıyıktay - Hindistan Türk İmparatorluğu

D. Ahsen Batur - Son Timurlu-Pirim Kadirov (2004) kitabının önsözünden...

Prof. Dr. Mustafa Canpolat 

Banu Avar - Avrasyalı Olmak (syf 327).

42 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

23 NİSAN

1 comentario


emeğinize sağlık

Me gusta
Yazar Hakkında
WhatsApp Image 2022-11-17 at 2.45.19 PM.jpeg

Muzaffer Haluk Hızlıalp 30.11.1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Erenköy ve Yıldız İlkokullarında, orta ve lise öğrenimini Fransız Saint-Benoit Erkek Lisesi’nde, Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, lisans-üstü eğitimini ise İngiltere King’s College’ da tamamlamıştır.

#GunesInsan

Yeni bir çalışma yayınladığımda güncelleme almak için bloguma abone olun.

Teşekkur ederim!

bottom of page